Hulevedellä tarkoitetaan kaikkia rakennetun alueen sade- ja sulamisvesiä sekä salaojavesiä, jotka joko käsitellään tontilla tai ohjataan sellaisiin paikkoihin, joissa niistä ei ole haittaa. Hulevesiä muodostuu runsaimmin keväällä lumien sulaessa, kesän rankkasateiden aikaan sekä syksyn sadekausina. Mitä enemmän alueella on läpäisemätöntä maanpintaa, esimerkiksi asfalttia, sitä nopeammin hulevesiä muodostuu. Hallitsemattomat hulevedet aiheuttavat rakenteiden kosteusvaurioita, paikallisia tulvia sekä haittaa liikenteelle. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia, etteivät kiinteistön hulevedet aiheuta haittaa ympäristössään.

Vähennä muodostumista ja hyödynnä
Hulevesien hallinnassa ensisijaista on niiden muodostumisen vähentäminen. Hulevesien muodostumista voidaan vähentää jättämällä mahdollisimman paljon pihasta pinnoittamatta tai valitsemalla vettäläpäiseviä pintamateriaaleja. Tällöin sade- ja sulamisvedet pääsevät imeytymään maaperään luonnollisesti eikä hulevesiä synny. Myös viherkatot, kattopuutarhat ja viherseinät vähentävät hulevesien muodostumista.

Syntyneet hulevedet tulisi ensisijaisesti imeyttää tai hyödyntää kiinteistöllä. Imeyttämismenetelmänä voi yksinkertaisimmillaan toimia maahan upotettu kivipesä tai imeytyspainanne, johon vesiä johdetaan. Myös tehdasvalmisteisia imeytysrakenteita on saatavilla. Hulevesiä kannattaa hyödyntää siten, että se tuo lisäarvoa sekä esteettisesti että taloudellisesti. Hulevesiä voidaan esimerkiksi kerätä sadevesikouruista suoraan maanpäällisiin tai maanalaisiin säiliöihin puutarhan kastelua varten tai ne voidaan ohjata maanalaisten putkien ja pintakourujen kautta pihalampeen tai istutuspainanteeseen. Maaperään imeytynyt vesi on puutarhan kasvien elinehto, joten hulevedet kannattaa ohjata niiden käyttöön.

Viivytä ja ohjaa pois
Vaikka entistä enemmän hulevesien hallinta painottuu vesien käsittelyyn niiden syntypaikalla, ei kiinteistöjen paikalliset käsittelymenetelmät usein ole riittäviä, vaan hulevesiä on ohjattava avo-ojiin tai viemärijärjestelmään. Rakennuksen sadevesijärjestelmä kerää katolta valuvat vedet ja johtaa ne joko maanalaisia putkia tai pintakouruja pitkin haluttuun paikkaan. Piha-alueilla hulevesiä voidaan ohjata sadevesikaivon kautta.

Jos alueella on hulevesiviemäröinti, on kiinteistö velvollinen liittymään siihen. Jätevesiviemäreihin hulevesiä ei saa ohjata, sillä sinne joutuessaan ne aiheuttavat turhaa kuormitusta ja muita ongelmia jäteveden puhdistuksessa.

Ennen hulevesiviemäriin johtamista vesiä tulisi viivyttää kiinteistöllä. Joillain alueilla on tarkat määräykset siitä, kuinka paljon tontilla muodostuvaa hulevettä on viivytettävä ennen sen johtamista hulevesijärjestelmään. Hulevesiä voidaan viivyttää tehdasvalimistelisilla maanalaisilla rakenteilla tai erilaisilla luonnollisemmilla ratkaisuilla, kuten kosteikoilla ja painanteilla. Ota selvää määräyksistä jo ennen rakennussuunnitelmien valmistumista! Hulevesisuunnittelu on syytä antaa ammattilaisen toteutettavaksi. Siten turvaat kiinteistösi kosteusvaurioilta.

Vihreä infrastruktuuri lisää hyvinvointia
Rakentaminen vaikuttaa aina alueiden vesitalouteen. Tiiviissä rakentamisessa vettä pidättävän ja haihduttavan kasvillisuuden poistaminen, maanpinnan tasaaminen sekä luonnollisen pintakerroksen kuoriminen ja korvaaminen läpäisemättömillä materiaaleilla lisää veden valumista pois alueelta. Siten tiivis rakentaminen vaikuttaa vääjäämättä alueiden kasvillisuuteen, eläimistöön, ilmanlaatuun sekä pienilmastoon. Vihreän infrastruktuurin eli kaupungin viherrakenteen käsite perustuu ajatukseen siitä, että ympäristö voi tuottaa monia eri hyötyjä luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia edistäen. Siinä missä perinteinen harmaa infrastruktuuri, esimerkiksi hulevesiviemärit ja teolliset imeyttämisjärjestelmät, ratkaisee yhden ongelman, vihreä infrastruktuuri ratkaisee monia ongelmia samanaikaisesti. Esimerkkinä sadepuutarha vähentää hulevesien syntyä ja pitää talon rakenteet kuivana, mutta samalla tarjoaa myös kasvillisuudelle sen tarvitseman veden, lisää hiilen sitoutumista sekä parantaa ilmanlaatua ja asukkaiden yleistä hyvinvointia.

Kun rakennettuja alueita kehitetään luonnonmukaisempaan suuntaan, avainasemassa onkin vihreiden ratkaisujen hyödyntäminen. Luonnon tarjoamia hyötyjä voidaan tavoitella muun muassa käyttämällä kasvipeitteitä osana rakennuksia. Viherkatot ja -seinät ovat maailmalla yhä useammin käytetty ratkaisu. Suomessa niiden rakentamista on hillinnyt muun muassa harhakäsitykset niiden teknisestä toimivuudesta sekä tiedon puute. Pientalokiinteistöllä hulevesien hyödyntäminen voisi kuitenkin olla yksi talo- ja pihasuunnittelun lähtökohdista. Vihreä infrastruktuuri on usein edullisempaa rakentaa ja ylläpitää kuin perinteinen harmaa infrastruktuuri. Vaikka perinteistä infrastruktuuria tarvitaan edelleen, sen ohella tulisi entistä enemmän hyödyntää luonnonmukaisuuteen perustuvia ratkaisuja.

Ilmaston lämmetessä rankkasateiden arvioidaan lisääntyvän. Suurempiin sademääriin voidaan varautua muun muassa viivytys- ja imeytyspainanteilla. Luonnonkivillä pinnoitettu ojanne sopii hyvin tähän tarkoitukseen.

Juttu julkaistu Suuri Talo Extra -lehdessä 3/18